Posted on

Basis informatie PGP

PGP XPGP9900

De basis van cryptografie

Toen Julius Caesar berichten stuurde naar zijn generaals, soldaten en hoge raad. Vertrouwde hij zijn boodschappers niet. Zo kwam hij met het idee om een encryptie toe te voegen aan zijn handgeschreven teksten. In elke boodschap vervangde hij een A met D een D met G, ga zo maar verder. Alleen de persoon die van de “shift 3 naar rechts” regel wist kon zijn berichten dan ook lezen.
-Dit is waar het allemaal begonnen is.

Encryptie en decryptie

Gegevens die kunnen worden gelezen, gezien en door anderen begrepen worden zonder enige beveiliging of speciale maatregelen worden plaintekst of leesbaretekst genoemd. Zodra we veiligheid of een methode van encryptie toevoegen, resulteert dit in een algoritme van cijfers en letters. Dit wordt cijfertekst genoemd
Een simpele ‘Hallo’ kan bestaan uit 300 tekens aan algoritme.

Wat is crypthography?

Cryptografie is de wetenschap van het gebruik van wiskunde en algoritmen voor het coderen en decoderen van; bestanden, gegevens, foto’s berichten en partities. Cryptography stelt u in staat om gevoelige informatie op te slaan of te verzenden over onbeveiligde netwerken(World Wide Web).
Ook al onderschept iemand u bericht deze persoon kan er niks mee want is niet in bezit van uw key.
Encryptie wordt ook wel de wetenschap voor het beveiligen van gegevens genoemd.

Er zijn twee soorten van cryptografie in deze wereld: Dat zal je vrienden te stoppen van het lezen van uw dagboek en dat van belangrijke regeringen stoppen met het lezen van uw bestanden.

Hoe veilig is PGP?

PGP kan sterk of zwak zijn. kracht van encryptie wordt gemeten in de tijd en middelen zou vereisen dat u het coderen / decoderen van een bestand en stuur dit.

Sterke encryptie is erg moeilijk tot onmogelijk te ontcijferen, zonder het bezit van de juiste keys. Combineer elke computer op de wereld en het zou nog steeds niet genoeg kracht bevatten om het te decoderen. In 5-miljoen jaar nog niet.

Keymanagement en PGP encryptie

PGP encryptie is zeer snel en heeft veel voordelen. Speciaal handig voor het coderen van gegevens die nergens naartoe gaan. Het is nog steeds verstandig om uw gegevens te versleutelen, zelfs als het op een USB of op uw computer opgeslagen is.

 

PGP XDEVICE ENCRYPTION

Posted on

Basics of PGP

PGP encryption XPGP

The basics of Cryptography

When Julius Caesar sent messages to his generals, soldiers and his council. He did not trust any messengers. So he came up with an idea to add a cypher to his handwritten texts, so he replaced every A in his message with a D, every B with an E. So on through the alphabet. Only someone who knew the “shift by 3” rule could decpher his messages.
-This is where it all begun.

Encryption and decryption

Data that can be read, seen ander understood without any security or special measures is called plaintext or cleartext. As soon as we add security or a method of disguising plaintext it is called encryption. Encrypting plaintext or cleartext results in a algoritm of numbers and letters, this is called ciphertext.

What is crypthography?

Cryptography is the science of using mathematics and algorithms to encrypt and decrypt; files, data, pictures, messages, and partitions. Cryptography enables you to store sensitive information or transmit it across inscure networks(World Wide Web) so it is not under risk to be intercepted or read by someone other than the intended recipient.  Encryption is the science of securing data.

There are two kinds of cryptography in this world: That will stop your friends from reading your dayjournal, and that will stop major governments from reading your files.

How secure is PGP?

PGP can be strong or weak. Encryption’s strength is measured in the time and resources it would require you to encrypt/decrypt a file and send this.
Strong encryption is verry difficult to decipher without possession of the right keys. Combine every single computer on the world and it would still not have enough power to decrypt. Even if it took 5- million years.

Keymanagement and PGP encryption

PGP encryption is very fast and therefore has alot of benefits. Specially usefull for encrypting data that is not going anywhere. It is still smart to encrypt your data even if it’s on a USB or sitting on your computer.

PGP X-PGP Device 9900

 

 

 

Posted on

Waarom PGP gebruiken?

PGP – XPGP ENCRYPTIE

Redenen om PGP te gebruiken

PGP dat staat voor ‘Pretty Good Privacy’ zorgt ervoor dat gebruikers uitermate goed beschermd zijn op het web. Deze bescherming wordt ontvouwd in encryptie, deze worden uitgedrukt als stukjes bit-AES. Hoe meer bit-AES encryptie die het software gebruikt. Hoe moeilijker het is om uw berichten te ontcijferen. Met diverse encryptie software kan het even duren voordat een bericht wordt versleuteld en gestuurd.

PGP software AES

X-PGP heeft een algoritme gebouwd met software dat ervoor zorgt dat u kunt coderen en decoderen met een hoge snelheid en geen veiligheid risico’s loopt. Afbeeldingen, tekstdocumenten, berichten, bestanden, partities.
X-PGP maakt deze beschikbaar stellen aan een algoritme gebouwd in de software kunt u coderen en decoderen uw berichten, bestanden, foto’s in een handomdraai te gebruiken.

Met 256-bit AES-encryptie zo’n hoge gebruik van bit-AES is bewezen dat het onmogelijk te hacken is. Zelfs de NSA heeft niet de juiste bevoegdheid om een hack poging op de 256 bit AES encryptie.

 

Waarom gebruik maken van PGP Encryption

PGP encryptie is een zeer veilige en streng beveiligde mailing service. X-PGP staat garant voor privacy en anonomiteit. Als u te maken heeft met gevoelige informatie
PGP Encryptie is een zeer veilige en streng beveiligde mailing service. Dit garant voor privacy en anonomity. Als u te maken met gevoelige informatie of gewoon een burger bent dat over zijn privacy en veiligheid nadenkt. Heeft X-PGP verschillende oplossingen met variabele mogelijkheden voor onze klanten die een maximale bruikbaarheid in combinatie met multi-bescherming mogelijk maakt.
X-PGP 9900 toestel is ontworpen om zo goed mogelijk te syncroniseren met PGP. Vandaar Dat X-PGP toestellen ook gebruiksvriendelijk en makkelijk in gebruik zijn. Zelfde geld voor de software(PGP)

X-Enterprise PGP

X-Enterprise is een bedrijf dat zich heeft toelegt op privacy en veiligheid te maximaliseren. X-Enterprise is niet alleen veilige messaging, maar wij bieden ook X-Storage aan. Een crossplatform waar alles wordt versleuteld en multi-beveiligd. Met X-Storage kunt u uw gegevens, partities, bestanden en documenten opslaan. Dit alles onder één dak met gebruiksvriendelijkheid en beveiliging.

4

Posted on

Why use PGP?

PGP – XPGP SECURITY

PGP encryption

Reasons to use PGP

PGP that stands for “pretty good privacy” that ensures users of PGP a variety of protection. This protection is unfolded into encryption that are expressed as BITS- The more BIT-AES encryption you have. The harder it is to decrypt your messages.  With various encryption software it can take a while before a message is encrypted and sended.

 

PGP Encryption software

X-PGP makes it available to use a algorithm constructed in the software lets you encrypt and decrypt your messages, files, pictures in an instant.
With 256-bit AES encryption such a high usage of bit-AES has been proven that it is impossible to hack. Even the NSA does not have the proper power to attempt an hack on 256 bit-AES.

Why make use of PGP Encryption

 

PGP Encryption is a very safe and highly secured mailing service. This guarentees privacy and anonomity. If you are dealing with sensitive information or just a cititizen that is consired about your own privacy. X-PGP has different solutions with variable options for our clients that enables maximum usability combined with multi-protection.
With the X-PGP 9900 cellphone that is designed to function at it best in combination with PGP.

X-Enterprise PGP

 

X-Enterprise is a company dedicated to maximize privacy and security. X-Enterprise does not only provide secure messaging, we also offer X-Storage a crossplatform where everything is encrypted and multi-secured.  With X-Storage you can save your data, partitions, files, documents. This all under one secure roof that makes it flexiblity in usage and protection.

1

Posted on

PGP – What Is a PGP Public Key?

What is Publicy PGP- X-PGP 9000

Operation of PGP

When a user wants to encrypt a piece of text, file, partition or e-mail with PGP. PGP then compresses the text. Due to this algorithm that is used enables to reduce the time to encrypt the message and send it.

 

How does PGP Public Key work?

A key is a cryptographic algorithm that enables you to encrypt your text, image, file or partition.

This is a combination of numbers and computer characters whose length is measured in BITS.The longer the key, the more secure the encryption. The public and private key pair consists of two unique related cryptographic keys (basically long random numbers). Below is an example of a Public Key:
3048 0241 D0C9 18FX CQ8D EB2D F0139 FD37 89B9 E069 EA97 FC20 5E33 F567 EE31 C4FB C6E4 4811 7D86 BC8F BAFA 362F 922B EFD5 2F40 C744 C0DD 2654 2881 4003 C266 D673 CA2B E2CD CB02 0201 0007

 

What is a public PGP Key?

The public key is says it all it is a public key, though it is public. When you use it correctly it does not matter how public it is. The public key is made available to all through a public access actual directory. On the other hand, the private key must be kept confidential. This is only visible and useable by the owner.

 

Jim wants to send sensitive data to Elise and wants to make sure that Elise’s only one that will be able to read it. He will encrypt the data with Elise’s public key. Elise’s only has access to its private key, and therefore the only one that has the ability to decrypt the message.

 

PGP private key

The public key is what the name suggests – Public. It is made available to everyone through a publicly accessible repository or directory. On the other hand, the private key must remain confidential to its respective owner. It is impossible to ensure the private key even if the public key is known.

X-PGP has just launched the X-PGP 9900 cell phone that enables the usability of a normal phone in combination with an encrypted partition that enables you to encrypt everything and make it as secure as you want it to be.With 256-bit AES encryption method X-PGP is un-hackable.

 

PGP X-PGP9900 - What is PGP Public Key

 

Posted on

Wat is PGP?

PGP PHONE – PGP SECURITY

Wat is PGP?

PGP staat voor Pretty Good Privacy, dit is een software applicatie waarmee emails kunnen worden encrypted en decrypted met een digitale handtekening binnen PGP waardoor berichten alleen door verzender en ontvanger te zien zijn.

Wanneer u een beveiligde PGP telefoon zoekt, dan is het logisch dat u zich afvraagt, wat is PGP? Aangezien veiligheid boven alles staat. Vertrouwen is goed, maar veiligheid is cruciaal. Vandaar dat X-Enterprise de X-PGP 9900 heeft ontwikkeld.

 

Wat is PGP en hoe PGP werkt?


Pretty Good Privacy gebruikt een variant van het openbare sleutelsysteem. In dit systeem heeft elke gebruiker een coderingssleutel. Deze is alemeen bekend maar er is ook een private key, deze is alleen bekend bij de gebruiker.
Je stuurt een versleutelde(encrypted) bericht naar iemand deze wordt gecodeerd met een public key. Deze kan het bericht decoderen(decrypten) met zijn private key zo ontcijfer je het bericht met behulp van je persoonlijke sleutel.

Aangezien versleutelen van een volledig bericht tijdrovend kan zijn, gebruikt PGP een snellere coderginsalgoritme om het bericht te versleutelen. Vervolgens word de publieke sleutel de kortere sleutel die werd gebruikt om het bericht te coderen. Zowel de boodschap als de publickey worden naar ontvangen verstuurd. Deze gebruikt zijn private key om het bericht te decoderen.

Digitale handtekeningen

Bij het verzenden van digitale handtekeningen maakt PGP gebruik van een efficient algoritme dat een mathematische samenvatting van de naam en andere informatie zoals public key van de gebruiker genereert. Deze hash-code wordt vervolgens versleuteld met de private key van de afzender. De ontvanger gebruikt een public key van de afzender om de code te decoderen.
Als deze overeenkomst met de hash-code die als digitale handtekening voor het bericht, de ontvanger of boodschap overeenkomt dan is de boodschap zogezegd veilig en alleen voor 2 personen leesbaar.

 

Waarvoor kan het gebruikt worden?


Pretty Good Privacy kan worden gebruikt om digitale certificitaten te verifieren en coderen/decoderen, teksten, e-mails, bestanden, mappen en hele partieties. Dit is vooral van belang wanneer er met gevoelige informatie wordt gewerkt.

 

X-Systems
Where we understand security’
 

X-PGP 9900 SMARTPHONE - PGP SECURITY

 

 

 

Posted on

What is PGP?

PGP PHONE – PGP SECURITY

What is PGP Security?

PGP stands for Pretty Good Privacy, this is a software application that allows emails to be encrypted and decrypted with a digital signature withing PGP-messages which can only be seen by the sender and the receiver. PGP ensures that important and sensitive data are kept behind an wall of encryption. So that a conversation between two people- stays between two people.

When you are looking for a sucure PGP phone, then it is logical that you are wondering what is PGP? Since safety comes first. Trust is good, but security is crucial. That is why X-Enterprise has developed the ultra secure and private PGP cell phone = X-PGP 9900.

 

What are Secure PGP conversations?

Pretty Good Privacy is a software developed to ensure secure conversations. PGP works with keys that can encrypt and decrypt messages, files, partitions, images, etc. Each user has an encryption key that is public, so does each user has an private key. You encrypt a message and then send it to someone else using THEIR public key. Once received this person can decrypt it using their private key.

In theory encrypting an entire message can be time consuming, PGP has found a way that uses faster encryption algorithm to encrypt messages. It uses the public key to decrypt a shorter key that was used to encrypt the entire message, file, image or partition. The encrypted message and the public short key are send to the receiver who first uses the receiver’s private key to decrypt the short key. And then uses that key to decrypt the message.

 

PGP – Pretty Good Privacy

Pretty Good Privacy can be used to verify digital certificitaten and encrypt / decrypt text, email, files, folders and entire partitions. This is especially important when working with sensitive information.

 

What is PGP - X-PGP 9900