Policy & Warranty of X-Systems Store

Policy_X-Systems_durrable_outdoor_travel_phone_tablet_navigation

Algemene Voorwaarden en Garantie Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
X-Systems B.V.
Bergvinkhof 1
5672 EP Nuenen (Eindhoven)
The Netherlands
Tel: 00 31 (0)85 8771767 ( bereikbaar ma t/m vijdag van 11.00 – 16.00 uur )
info@x-systems.com
KvK-nummer: 65106296
Btw-identificatienummer: BTW  NL855982299B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b.de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

X-SYSTEMS  WARRANTY POLICY

 

THANK YOU FOR BUYING THIS X-SYSTEMS PRODUCT. THEY ARE BUILT TO LAST.
X-SYSTEMS WARRANTS THAT THE PURCHASED PRODUCT IS AT THE TIME OF ITS ORIGINAL  PURCHASE FREE OF DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP.

X-SYSTEMS DISTRIBUTES ITS PRODUCTS THROUGH ITS WORLDWIDE NETWORK OF AUTHORIZED X-SYSTEMS DISTRIBUTORS AND RETAILERS AND ON THE X-SYSTEMS WEBSITE: HTTP://WWW.X-SYSTEMS.COM

YOU WILL FIND HEREIN/BELOW ALL X-SYSTEMS WARRANTY POLICY DETAILS OFFERED BY X-SYSTEMS AND THE X-SYSTEMS AUTHORIZED RETAILERS. THIS WARRANTY IS GIVEN ONLY TO THE  ORIGINAL PURCHASER OF THE  PRODUCT (“CUSTOMER”). THIS  WARRANTY MAY, HOWEVER, BE TRANSFERRED TO ANY INDIVIDUAL TO WHOM THE PRODUCT IS SOLD.

YOUR X-SYSTEMS SATISFACTION IS GUARANTEED! IF YOU ARE NOT SATISFIED WITH YOUR PURCHASE, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONSHIP SUPPORT CENTRE. WITHIN 7 DAYS OF RECEIPT OF PRODUCT THE CUSTOMER CAN EXCHANGE THE PRODUCT AGAINST AN OTHER X-SYSTEMS PRODUCT. PRODUCT THAT HAS BEEN SCRATCHED, DROPPED, ALTERATION, MISUSE OR ABUSED MAY NOT BE RETURNED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. FOR ALL OTHER PRODUCTS; IF THE ITEM IS RETURNED IN THE ORIGINAL PACKAGING AND IN THE NEW UNTOUCHED STATUS WE WILL EXCHANGE INTO AN OTHER X-SYSTEMS PRODUCT. OFCOURSE ALL COSTS OF RETURNING THE PRODUCT IS ON BEHALF OF THE RETURNSENDER.

AFTER CONTACT WITH OUR CUSTOMER RELATIONSHIP SUPPORT CENTRE THE PRODUCT MUST BE RETURNED TO US WITHIN 7 WORKING DAYS FOR THE ISSUANCE OF THE RETURN & EXCHANGE. YOUR PURCHASED X-SYSTEMS PRODUCT MUST FIRST BE IN OUR WAREHOUSE AND WILL BE SUBJECTED TO A INSPECTION BEFORE WE WILL SEND THE OTHER X-SYSTEMS PRODUCT. OUR TEAM WILL KEEP CONTACT DURING THE PROCESS AND WILL EXPLAIN MORE DETAILS. ALL PRODUCTS MUST BE PACKED IN THE ORIGINAL, UNMARKED PACKAGING INCLUDING ANY ACCESSORIES, MANUAL AND THE DOCUMENTATION THAT WAS INCLUDED IN THE BOX WITH THE PRODUCT. RETURNS THAT DO NOT MEET THESE CONDITIONS MAY BE REJECTED OR SUBJECT TO A RESTOCKING FEE. TRANSPORT OR LOGISTIC COST MAY APPLY OF THE RETURN & REPLACE PROCESS.

 

 1. WARRANTY DEFINITION:

X-SYSTEMS PROVIDES THIS WARRANTY TO BUYERS WHO PURCHASED THE X-SYSTEMS PRODUCT (PRODUCT) FROM X-SYSTEMS. X-SYSTEMS PRODUCTS ARE GUARANTEED AGAINST ALL MANUFACTURING OR MATERIAL DEFECTS (DEFECT) FOR THE WARRANTY PERIOD AS DEFINED BELOW.

X-SYSTEMS PRODUCTS ARE COMPLIANT WITH THEIR DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS; IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE PRODUCTS YOU PURCHASE ARE COMPATIBLE FOR THE INTENDED USE.
THIS WARRANTY IS VALID AND ENFORCEABLE ONLY IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED BY THE END USER, PROVIDED THAT X-SYSTEMS HAS INTENDED THE PRODUCT FOR SALE IN THAT COUNTRY.

PLEASE REPORT TO THE X-SYSTEMS AUTHORIZED RETAILERS LIST.

DEPENDING ON THE COUNTRY, PARTICULAR AND VARIABLE WARRANTIES MAY APPLY IN RELATION TO APPLICABLE LEGISLATION. NOTHING IN THIS WARRANTY POLICY CAN EXCLUDE OR LIMIT THESE STATUTORY PROVISIONS.

ON THE WEBSITE WWW.XMPASYSTEMS.COM/SUPPORT YOU CAN FIND THE  “REPAIR RECEIPT CERTIFICATE”, WHICH MUST BE SIGNED BY THE BUYER WITH THE PLACE AND DATE OF PURCHASE AND SHOULD BE RETURNED WITHIN 20 DAYS AFTER PURCHASE BY POST AND/OR SCANNED AND MAILED TO X-SYSTEMS. BEFORE CONTACTING
X-SYSTEMS.COM SUPPORT AREA FOR A WARRANTY, PLEASE ENSURE THE FOLLOWING INFORMATION: PRODUCTS MODEL AND SERIAL NUMBER, IMEI NUMBER, CLIENTS  FULL ADDRESS AND CONTACT INFORMATION, A COPY OF THE ORIGINAL INVOICE, RECEIPT OR BILL OF SALE OF THE PURCHASE OF THE PRODUCT. IF THERE IS A FAILURE TO DO SO THEN NO CLAIM CAN BE MADE ON ANY X-SYSTEMS WARRANTY.

II WARRANTY PERIOD:

THE WARRANTY PERIOD STARTS AT THE DATE OF RETAIL PURCHASE OF THE PRODUCT BY THE ORIGINAL END-USER PURCHASER. THE PRODUCT MAY CONSIST OF SEVERAL DIFFERENT PARTS AND DIFFERENT PARTS MAY BE COVERED BY DIFFERENT WARRANTIES PERIODS (PLEASE REPORT TO “WARRANTY PERIOD”).

 • THE DIFFERENT WARRANTIES PERIOD IS :
  TWELVE (12) MONTHS FOR ALL X-SYSTEMS MOBILE DEVICES, INCLUDING TELEPHONES, TABLET AND NAVIGATION SYSTEMS, X-SOS, TRACKING SYSTEM,  AND SIX (6) MONTHS FOR ACCESSOIRIES LIKE CAR CHARGERS, HEADPHONES, BLUETOOTH SPEAKERS, BLUETOOTH HEADPHONES, SCREEN  PROTECTORS,  POWER BANKS, PHONEHOLDERS, SPEAKERPHONES AND CHARGING UNITS, ETC.(WHETHER INCLUDED IN THE MOBILE DEVICE SALES PACKAGE OR SOLD  SEPARATELY). THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF CUSTOMERS UNDER APPLICABLE LOCAL OR NATIONAL LAWS GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS.

TO THE EXTENT PERMITTED BY NATIONAL LAWS, THE WARRANTY PERIOD WILL NOT BE EXTENDED, RENEWED OR OTHERWISE AFFECTED DUE TO SUBSEQUENT RESALE, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT.
HOWEVER, PART(S) REPAIRED OR REPLACEMENT PRODUCT(S) DURING THE WARRANTY PERIOD WILL BE WARRANTED FOR THE REMINDER OF THE ORIGINAL WARRANTY PERIOD PROVIDED REPLACEMENT OR REPAIR HAS BEEN PERFORMED BY X-SYSTEMS OR AN AUTHORIZED X-SYSTEMS RETAILER.
DEPENDING ON THE COUNTRY, PARTICULAR  AND VARIABLE WARRANTIES PERIODS MAY APPLY IN RELATION TO APPLICABLE LEGISLATION.

NOTHING IN THIS WARRANTY POLICY CAN EXCLUDE OR LIMIT THESE STATUTORY PROVISIONS.

III REPAIR OR REPLACEMENT:

THROUGHOUT THE WARRANTY PERIOD X-SYSTEMS OR ITS AUTHORIZED AGENT/DEALER WILL,AT THEIR DISCRETION, WITHOUT CHARGE AND SUBJECT REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PRODUCT. REPAIR OR REPLACEMENT MAY INVOLVE THE USE OF FUNCTIONALLY EQUIVALENT RECONDITIONED UNIT.

X-SYSTEMS WILL RETURN THE REPAIRED PRODUCT OR REPLACED WITH ANOTHER FUNCTIONAL EQUIVALENT PRODUCT TO THE CUSTOMER IN GOOD WORKING CONDITION. ALL REPLACED FAULTY PARTS OR COMPONENTS WILL BECOME THE PROPERTY OF X-SYSTEMS.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE HARDWARE COMPONENTS OF THE PRODUCT AS ORIGINALLY SUPPLIED AND DOES NOT APPLY TO ANY SOFTWARE OR OTHER EQUIPMENT.

IF X-SYSTEMS REPAIRS OR REPLACES THE PRODUCT, THE REPAIRED OR REPLACED PRODUCT SHALL CONTINUE TO BE WARRANTED FOR THE REMAINING TIME OF THE ORIGINAL WARRANTY PERIOD.

BEFORE RETURNING ANY UNIT FOR SERVICE, BE SURE TO BACKUP DATA AND REMOVE ANY CONFIDENTIAL, PROPRIETARY, OR PERSONAL INFORMATION FROM THE DEVICE. X-SYSTEMS IS NOT RESPONSIBLE FOR THE DAMAGE TO OR LOSS OF ANY PROGRAMS, DATA, OR REMOVABLE STORAGE MEDIA WHERE YOU DO NOT BACK-UP YOUR DATA.

ALL X-SYSTEMS DEVICES IS WARRANTED AGAINST DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP FOR 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE.WARRANTY CLAIMS OF CUSTOMERS REGARDING THEIR X-SYSTEMS PRODUCT ARE TO BE MADE THROUGH THE AUTHORISED X-SYSTEMS RETAILER WHERE PURCHASED OR BY OUR CUSTOMER RELATIONSHIP SUPPORT CENTRE. WARRANTY IS ONLY VALID WITH PROOF OF PURCHASE FROM AN AUTHORIZED X-SYSTEMS RETAILER. THE X-SYSTEMS WARRANTY PROGRAM DOES NOT COVER ANY DEFECTS DUE TO IMPROPER INSTALLATION OR FIT. THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF CUSTOMERS UNDER APPLICABLE LOCAL OR NATIONAL LAWS GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS.

 

IV  THE WARRANTY DOES NOT COVER:

 • DAMAGES DUE TO TRANSPORTATION
  • DAMAGES DUE TO STORAGE
  • DAMAGES DUE TO IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND POOR MAINTENANCE
  • DAMAGES DUE TO NON-OBSERVANCE OF THE INSTRUCTIONS OR RESTRICTIONS FOR USE OF THE
  PRODUCT AS DEFINED IN THE PRODUCTS OWNER MANUAL
  • DAMAGES DUE TO THE PRODUCTS NORMAL WEAR AND TEAR
  • DAMAGES DUE TO NON-OBSERVANCE OF THE INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AS DEFINED IN
  THE PRODUCTS OWNER MANUAL
  • DAMAGES DUE TO MODIFICATION OF THE PRODUCTS
  • DAMAGES DUE TO ANY IMPACT CAUSED BY SHARP ITEMS, DUE TO TORSION, COMPRESSION,
  A FALL GREATER THAN 1.8 M., AN ABNORMAL IMPACT OR OTHER ACTIONS THAT CANNOT BE
  UNDER X-SYSTEMS’S REASONABLE CONTROL.
  • DAMAGES WITH, IN OR ON THE GLASS OF THE DISPLAY.

 

V THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY IF THE DEFECT IS CAUSED BY ANY OF THE FOLLOWING:

 1. A) THE PRODUCT SERIAL NUMBER, THE ACCESSORY DATE CODE, THE IMEI NUMBER, WATER INDICATOR OR THE WARRANTY SEAL HAS BEEN REMOVED, ERASED, DEFACED, ALTERED OR IS ILLEGIBLE; OR
 2. B) DETERIORATION OF THE PRODUCT DUE TO NORMAL WEAR AND TEAR; OR
 3. C) USE OTHER THAN IN ACCORDANCE WITH THE USER MANUAL, SUBMERSION IN WATER AS EXPLAINED AT THE MAXIMUM WARRANTY PRODUCT DETAILS PER X-SYSTEMS DEVICE, PROLONGED EXPOSURE TO MOISTURE, DAMPNESS OR EXTREME THERMAL OR ENVIRONMENTAL CONDITIONS OR A RAPID CHANGE IN SUCH CONDITIONS, CORROSION, OXIDATION, UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CONNECTIONS, UNAUTHORIZED OPENING OR REPAIR, REPAIR BY USE OF UNAUTHORIZED SPARE PARTS, ACCIDENTS, FORCES OF NATURE, OR OTHER ACTIONS BEYOND THE REASONABLE CONTROL OF X-SYSTEMS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DEFICIENCIES IN CONSUMABLE PARTS) UNLESS THE DEFECT WAS CAUSED DIRECTLY BY DEFECTS IN MATERIALS OR WORKMANSHIP. THIS WARRANTY DOES NOT COVER PHYSICAL DAMAGE TO THE SURFACE OF THE PRODUCT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SCRATCHES ON THE DISPLAY, CAMERA LENS; OR
 4. D) THE DEFECTS CAUSED BY THE FACT THAT THE BATTERY HAS BEEN SHORT-CIRCUITED OR BY THE FACT THAT THE SEALS OF THE BATTERY ENCLOSURE OR THE CELLS ARE BROKEN OR SHOW EVIDENCE OF TAMPERING OR BY THE FACT THAT THE BATTERY HAS BEEN USED IN EQUIPMENT OTHER THAN THOSE FOR WHICH IT HAS BEEN SPECIFIED; OR
 5. E) THE DEFECT WAS CAUSED BY A DEFECTIVE FUNCTION OF THE CELLULAR NETWORK OR OTHER SYSTEM; OR
 6. F) THE PRODUCT SOFTWARE NEEDS TO BE UPGRADED DUE TO CHANGES IN CELLULAR NETWORK PARAMETERS; OR
 7. G) THE DEFECT WAS CAUSED BY THE FACT THAT THE PRODUCT WAS USED WITH OR CONNECTED TO AN ACCESSORY NOT APPROVED OR PROVIDED BY X-SYSTEMS OR USED IN OTHER THAN ITS INTENDED USE AND WHERE IT CAN BE SHOWN BY X-SYSTEMS THAT SUCH DEFECT IS NOT THE FAULT OF THE PRODUCT ITSELF; OR
 8. H) WHEN THE PRODUCT IS BEING DROPPED OUT OF HAND WITHOUT FALLING STRAIGHT WITH THE BACK OF THE PRODUCT ON A STRAIGHT SURFACE, WHEN PRODUCT HAS BEEN DROPPED ON A SHARP SURFACE OR HAS BEEN IN CONTACT WITH A SHARP MATTER OR SURFACE; OR
 9. I) SOLD VIA AN UN-AUTHORIZED SELLER, PREVIOUSLY OWNED CONSUMER OR SOLD IN AN OTHER COUNTRY THAN CONSUMER IS FROM OR PRODUCTIS BEING USED; OR
 10. J) PERFOR MANCE ISSUES OR INCOMPATIBILITIES CAUSED BY EDITING OF THE REGISTRY SETTINGS, MODIFICATIONS OF THE OPERATING SOFTWARE OR THIRD PARTY APPLICATION DOWNLOADS. USING CUSTOM OPERATING SYSTEM SOFTWARE MAY CAUSE YOUR DEVICE AND APPLICATION TO WORK INCORRECTLY.
 11. K) IF THE PRODUCT HAS BEEN RE-EXPORTED FROM ITS ORIGINAL DESTINATION COUNTRY TO ANOTHER COUNTRY, THE PRODUCT MAY CONTAIN COUNTRY SPECIFIC ELEMENTS THAT ARE NOT CONSIDERED TO BE A DEFECT UNDER THIS WARRANTY.
  L) THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF CUSTOMERS UNDER APPLICABLE LOCAL OR NATIONAL LAWS GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS.

 

VI THE PRESENT WARRANTY IS NOT ENFORCEABLE IF :

 1. A) MISUSE OR ABUSE OF THE PRODUCT;
 2. B) DETERIORATION OF THE PRODUCT DUE TO NORMAL WEAR AND TEAR
 3. C) WILFUL DAMAGE OR NEGLIGENCE BY THE END USER OR ANY THIRD PARTY OTHER THAN X-SYSTEMS OR AN AUTHORIZED SERVICE AGENT OF THE PRODUCT;
 1. D) THE PRODUCT WAS USED IN A MANNER FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED, OR WHERE X-SYSTEMS CAN SHOW THAT SUCH DEFECT IS NOT THE FAULT OF THE PRODUCT ITSELF.
  E)        THE PRODUCT IS NOT RETURNED IN ITS ORIGINAL PACKAGING, IF IT HAS BEEN MODIFIED OR REPAIRED BY ANY PERSON OR ENTITY OTHER THAN X-SYSTEMS OR AN AUTHORIZED X-SYSTEMS RETAILER;
  F)         THE PRODUCT HAS BEEN REPAIRED WITH UNAUTHORIZED SPARE PARTS;
  THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF CUSTOMERS UNDER APPLICABLE LOCAL OR NATIONAL LAWS GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS.

VII WARRANTY ENFORCEMENT:

IN CASE OF DEFECT, X-SYSTEMS AGREES TO ACCEPT THE CLAIM, REPLACE OR REPAIR THE PRODUCT AT NO CHARGE FOR THE END-USER AND RETURN IT. THIS SHALL BE DETERMINED IN THE SOLE DISCRETION OF X-SYSTEMS OR HIS AUTHORIZED RETAILER, UNLESS THIS IS IMPOSSIBLE OR DISPROPORTIONATE.
THE REMEDY WILL BE DEEMED TO BE DISPROPORTIONATE BY X-SYSTEMS IF IT IMPOSES COSTS ON X-SYSTEMS WHICH, IN COMPARISON WITH THE ALTERNATIVE REMEDY, ARE UNREASONABLE, TAKING INTO ACCOUNT:

 • THE VALUE OF THE GOODS WOULD HAVE IF THERE WERE NO DEFECT,
  • THE SIGNIFICANCE OF THE DEFECT,
  • WHETHER THE ALTERNATIVE REMEDY COULD BE COMPLETED WITHOUT SIGNIFICANT
  INCONVENIENCE TO THE CONSUMER.

X-SYSTEMS AGREES THAT ALL REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT WILL OCCUR WITHIN A REASONABLE PERIOD AND WITHOUT ANY MAJOR INCONVENIENCE FOR THE CONSUMER, TAKING ACCOUNT OF THE GOOD KIND AND ITS FITNESS FOR PURPOSE.

THE CONSUMER IS NOT ENTITLED TO HAVE THE CONTRACT RESCINDED IF THE DEFECT IS MINOR.

FOR ALL WARRANTY CLAIMS, PLEASE PRODUCE THE PRODUCT AND THE PROOF OF PURCHASE TO THE NEAREST AUTHORIZED X-SYSTEMS RETAILER.  PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION:

– MODEL NUMBER

– SERIAL NUMBER

– IMEI NUMBER

– LOCATION OF SOLD PRODUCT

– DESCRIPTION OF PRODUCT PROBLEM

– CONTACT NAME, PHONE NUMBER & EMAIL

– RECEIPT OR CREDITCARD NUMBER OF PURCHAS
– THE SIGNED “REPAIR RECEIPT CERTIFICATE”

 

VIII USAGE OF DEVICES:

ALTHOUGH X-SYSTEMS IS VERY PRIDE ON ITS PRODUCTS AND HAS ATTEMPTED TO PROVIDE THE HIGHEST GRADE OF QUALITY, IT STILL MAY BE POSSIBLE THAT YOU WILL EXPERIENCE PROBLEMS. FOR MORE INFORMATION ABOUT THE WARRANTY, PLEASE CHECK OUR WARRANTY POLICY.

X-SYSTEMS ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ACCIDENT, INJURY, DEATH, LOSS, OR OTHER CLAIM RELATED TO OR RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. THE USER SHOULD BE FULLY RESPONSIBLE FOR THE USE OF THE PRODUCT IN A SAFE AND NORMAL MANNER WITHOUT RISKING IT’S LIFE. IN NO EVENT X-SYSTEMS SHALL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RELATING TO OR RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ANY OF ITS PARTS. X-SYSTEMS ADVICES TO USE THE PRODUCTS AS RECOMMENDED BY THE LAW AND REGULATIONS OF YOUR LOCAL COUNTRY. IN SOME COUNTRIES, NON HANDSFREE CALLING OR SETTING NAVIGATION DESTINATION WHEN DRIVING, IS ILLEGAL OR REQUIRE GOVERNMENTAL PERMISSION.

VIIII LIMITATION OF LIABILITY:

TO THE EXTENT PERMITTED BY NATIONAL LAWS, THE PRESENT WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. X-SYSTEMS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES / ACCIDENTS/ABUSE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF CHANCE OR PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF DATA, PUNITIVE DAMAGES, LOSS OF USE OF THE PRODUCT  OR ANY ASSOCIATED FACILITIES, COST OF CAPITAL, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR FACILITIES, DOWNTIME, THE CLAIMS OF ANY THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY, RESULTING FROM THE PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT OR ARISING FROM BREACH OF THE WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF X-SYSTEMS  KNEW OF THE LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES. X-SYSTEMS SHALL NOT BE LIABLE FOR DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THE LIMITED WARRANTY, OR LOSS OF USE DURING THE PERIOD THAT THE PRODUCT IS BEING REPAIRED.

THE END-USER UNDERSTANDS AND AGREES THAT X-SYSTEMS  HAS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR DESTRUCTION TO END-USER ELECTRONIC DEVICES OR OTHER PERSONAL PROPERTY THAT ARE CONTAINED INSIDE OR  OUTSIDE THE  PRODUCT,  INCLUDING,  WITHOUT LIMITATION,  MOBILE DEVICES OR ANY LOSS OF DATA CONTAINED IN THE SAME.

IN ANY CASE X-SYSEMS ENTIRE LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO EITHER THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY THE END-USER FOR THE  PRODUCT OR X-SYSTEMS RECOMMENDED RE-SALE PRICE OF THE PRODUCT,  WHICHEVER IS LOWER.

 1. IN THE EVENT OF PRODUCT FAILURE, THE CUSTOMER SHOULD TAKE THE FOLLOWING ACTIONS:
 1. A) VISIT HTTP://X-SYSTEMS.COM/SUPPORT/ FOR HELP TO SOLVE YOUR ISSUES
 1. B) IF THE PROBLEM CANNOT BE SOLVED THE USER SHOULD THEN CONTACT THE DEALER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED OR VISIT
  HTTP://X-SYSTEMS.COM/SUPPORT/ FOR FURTHER INFORMATION.

One thought on “Policy & Warranty of X-Systems Store

 1. … [Trackback]

  […] Find More Informations here: xsystems-store.com/algemene-voorwaarden/ […]

Leave a Reply