Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Het X Map Systems toestel dat u hebt aangeschaft (“Toestel”), kunnen een applicatie, content of beide bevatten.Bij een Toestel is de daarin geïntegreerde software (de “Software”) en bij een Download de applicatie, inclusief de daarin aanwezige software (samen de “Applicatie”) eigendom van X Map Systems of haar dochtermaatschappijen (samen “X Map Systems”).De kaartgegevens die mogelijk zijn geïntegreerd in uw Toestel, de Applicatie of de gedownloade content (de “Kaartgegevens”) zijn het eigendom van X Map Systems, of van een derde partij die deze gegevens in licentie verstrekt aan X Map Systems. X Map Systems is tevens eigenaar van, of heeft licenties van externe leveranciers voor, informatie, verkeersgegevens, tekst, afbeeldingen, grafieken, foto’s, audio, video, beelden en andere applicaties en gegevens die kunnen zijn geïntegreerd in het Toestel of de Applicatie, of die apart kunnen worden gedownload (“Andere content”). De Kaartgegevens en Andere content vormen samen de “Content”. De X Map Systems producten worden elk geleverd onder deze Licentieovereenkomst en zijn onderhevig aan de hierna volgende voorwaarden en bepalingen, die worden overeengekomen tussen de Eindgebruiker (‘u’ of ‘uw’) enerzijds, en X Map Systems en diens licentiehouders (inclusief hun respectieve licentiehouders en leveranciers) en de dochterondernemingen anderzijds. De licentiehouders van X Map Systems, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, zijn elk een rechtstreekse en beoogde externe begunstigde van deze Overeenkomst en zij mogen hun rechten rechtstreeks bij u afdwingen in het geval u deze Overeenkomst schendt.

BELANGRIJK: LEES DEZE GEHELE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT UW TOESTEL OF GEDOWNLOADE APPLICATIE OF CONTENT AANSCHAFT OF GAAT GEBRUIKEN. DOOR HET AANSCHAFFEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDER WIJZE GEBRUIKEN VAN UW TOESTEL, APPLICATIE OF GEDOWNLOADE CONTENT, GEEFT U AAN DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR UW PRODUCT, STUUR DAN VOOR VOLLEDIGE RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG HET VOLLEDIGE PRODUCT BINNEN 7 DAGEN NA DE AANKOOPDATUM (ALS U HET NIEUW HEBT GEKOCHT) TERUG NAAR DE DEALER BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR UW DOWNLOAD, SCHAF DE DOWNLOAD DAN NIET AAN EN INSTALLEER OF GEBRUIK DEZE DAN NIET.

Bepaalde X Map Systems producten, applicaties of content bevatten OpenStreetMap gegevens. Raadpleeg de “OpenStreetMap voorwaarden en bepalingen” hieronder voor de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op producten, applicaties en content die dergelijke OpenStreetMap gegevens bevatten.

Licentiebepalingen en -voorwaarden

X Map Systems (“wij” of “ons”) levert u in het geval van een Toestel de opslagmedia met daarop de Software en de daarin geïntegreerde Content, met inbegrip van eventuele online of elektronische documentatie en gedrukte materialen, of in het geval van een Download de Applicatie en de daarin geïntegreerde of begeleidende Content, inclusief alle online of elektronische documentatie en gedrukte materialen. X Map Systems verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om het betreffende X Map Systems product te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord het betreffende X Map Systems product uitsluitend aan te wenden voor persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor activiteiten binnen uw bedrijf, en niet voor servicebureaus, timesharing, wederverkoop of vergelijkbare doeleinden. Dienovereenkomstig, maar onder voorbehoud van de in de volgende paragrafen vastgelegde beperkingen, mag u het betreffende X Map Systems product uitsluitend kopiëren als dit noodzakelijk is om het te kunnen (i) weergeven en (ii) opslaan, mits u geen enkele vermelding van auteursrechten verwijdert en het X Map Systems product op geen enkele manier wijzigt. Uw gebruik van de Applicatie mag geen inbreuk maken op de gebruiksregels van de Applicatieleverancier of een externe serviceaanbieder die u gebruikt om de Applicatie beschikbaar te maken. U gaat ermee akkoord de X Map Systems producten niet anderszins te reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of afgeleide werken van delen van de X Map Systems producten te maken en dat u de X Map Systems producten op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde overdraagt of verspreidt, met uitzondering van voor zover toegestaan volgens de wet.Tevens behoudt X Map Systems zich het recht voor het leveren van Content die wordt verstrekt door een externe provider, te beëindigen, wanneer deze provider stopt met het verstrekken van dergelijke content, of wanneer het contract tussen X Map Systems en deze provider om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Kennisgeving inzake verantwoordelijkheid van de Applicatieleverancier. Als u uw Applicatie bij een externe applicatieleverancier hebt aangeschaft, heeft de Applicatieleverancier geen onderhouds- of ondersteuningsverplichting voor de Applicatie, noch enige verantwoordelijkheid voor het reageren op claims van u of derden inzake het bezit of gebruik van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims inzake productaansprakelijkheid, claims inzake het niet voldoen aan wet of regelgeving of claims inzake wetgeving voor de bescherming van consumenten. Verder draagt de Applicatieleverancier geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot claims van derden inzake overtredingen van het intellectuele eigendomsrecht als gevolg van uw bezit of het gebruik van de Applicatie.

Beperkingen. Met uitzondering van de gevallen waarin X Map Systems u hiervoor een specifieke licentie heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragrafen, mag u de X Map Systems producten niet gebruiken in combinatie met producten, systemen of applicaties die zijn geïnstalleerd op of anderszins verbonden zijn met, of die communiceren met voertuigen, en die kunnen worden gebruikt voor transport- of wagenparkbeheer of vergelijkbare applicaties, en waarbij de Content wordt gebruikt door een centrale regelcentrale voor het coördineren van een wagenpark. Bovendien is het verboden de X Map Systems producten te verhuren of te leasen aan een andere persoon of een derde partij.

Geen garantie. De X Map Systems producten worden aan u geleverd in de staat waarin deze zich bevinden (‘as is’) en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan voor uw eigen risico is. De licentiehouders van X Map Systems, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of resultaten die de X Map Systems producten bieden, of dat de Content of de server ononderbroken en storingsvrij werken. De X Map Systems producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en dienen niet te worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn.X Map Systems GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE KAARTGEGEVENS OF ANDERE CONTENT.

Afwijzing van garantie. X Map Systems, en haar licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, WIJZEN ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. GEEN ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR X MAP SYSTEMS OF HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKT(E) ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afwijzing van aansprakelijkheid. X Map Systems, en haar licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, ZIJN U GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN WEGENS ENIG VERLIES, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF AANKLACHT WEGENS VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL DAT OF SCHADE DIE, NOCH DIRECT, NOCH INDIRECT, KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE X MAP SYSTEMS PRODUCTEN; OF VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF SPAARTEGOEDEN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE X MAP SSTEMS PRODUCTEN, DEFECTEN IN DE CONTENT OF INFORMATIE, OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF MISBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE X MAP SYSTEMS PRODUCTEN OF VAN TEKORTKOMINGEN OF FOUTEN IN DE APPLICATIE, ZELFS ALS X MAP SYSTEMS OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN  DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN X MAP SYSTEMS EN HAAR LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE LICENTIEOVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE OF DE CONTENT IS NOOIT HOGER DAN € 1,00. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde mogelijk niet op u van toepassing is. Als u uw Applicatie hebt aangeschaft bij een externe applicatieleverancier, IS DE ENIGE EN MAXIMALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE APPLICATIELEVERANCIER IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEFOUT EEN TERUGGAVE VAN HET AANSCHAFBEDRAG VAN DE APPLICATIE.

Afwijzing van goedkeuring; wijziging van contentproviders.Verwijzing naar producten, diensten, processen, hyperlinks naar derden of naar andere Content door middel van handelsnamen, handelsmerken, fabrikanten of leveranciers of anderszins vormen niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling door X Map Systems of haar licentiehouders. De individuele wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor de product- en service-informatie. Aanbieders van Kaartgegevens of Andere content kunnen door X Map Systems worden gewijzigd tijdens de termijn van deze Overeenkomst, en uw ervaring met de Content van een nieuwe aanbieder zal mogelijk niet hetzelfde zijn als die met de vorige Contentleverancier.

Juridische naleving. U verklaart en garandeert dat (i) u niet woonachtig bent in een land waarvoor een embargo van de overheid van de Verenigde Staten van kracht is, of door de overheid van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) u niet op enige lijst van de overheid van de Verenigde Staten staat met personen of instellingen die zijn verboden of waarvoor beperkingen gelden.

Vrijwaring. U gaat ermee akkoord X Map Systems en haar licentiehouders, waaronder de desbetreffende licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven, en de desbetreffende medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van X Map Systems en haar licentiehouders, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel (met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of het in bezit hebben door u van de X Map Systems producten.

 

OpenStreetMap voorwaarden en bepalingen

Bepaalde X Map Systems producten bevatten OpenStreetMap gegevens (http://www.openstreetmap.org). Op X Map Systems OpenStreetMap Producten zijn niet de bepalingen van de hierboven beschreven Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing, maar de hierna gedefinieerde voorwaarden en bepalingen. Het auteursrecht op OpenStreetMap gegevens berust bij OpenStreetMap bijdragers en op deze gegevens is de Open Database licentie van toepassing (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/). Alle rechten op afzonderlijke inhoud van de OpenStreetMap gegevens worden in licentie gegeven onder de Database Contents licentie: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/.

Geen garantie. X Map Systems OpenStreetMap Producten worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden (‘as is’) en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan voor uw eigen risico is. De licentiehouders van X Map Systems, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of resultaten die de X Map Systems OpenStreetMap Producten bieden, of dat de Content of de server ononderbroken en storingsvrij werken. De X Map Systems OpenStreetMap Producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en dienen niet te worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. X Map Systems GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE KAARTGEGEVENS IN DE OPENSTREETMAP PRODUCTEN.

Afwijzing van garantie. X Map Systems en haar licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, WIJZEN ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.  GEEN ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR X Map Systems OF HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKT(E) ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE.  DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST.  Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afwijzing van aansprakelijkheid. X Map Systems en haar licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van X Map Systems en haar licentiehouders, ZIJN U GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN WEGENS ENIG VERLIES, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF AANKLACHT WEGENS VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL DAT OF SCHADE DIE, NOCH DIRECT, NOCH INDIRECT, KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE OPENSTREETMAP PRODUCTEN; OF VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF SPAARTEGOEDEN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE OPENSTREETMAP PRODUCTEN, DEFECTEN IN DE CONTENT OF INFORMATIE, OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF MISBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENSTREETMAP PRODUCTEN OF VAN TEKORTKOMINGEN OF FOUTEN IN DE APPLICATIE, ZELFS ALS X Map Systems OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.  DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN X Map Systems EN HAAR LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE OPENSTREETMAP PRODUCTEN OF DE CONTENT IS NOOIT HOGER DAN € 1,00.Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde mogelijk niet op u van toepassing is.  Als u uw Applicatie hebt aangeschaft bij een externe applicatieleverancier, IS DE ENIGE EN MAXIMALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE APPLICATIELEVERANCIER IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEFOUT EEN TERUGGAVE VAN HET AANSCHAFBEDRAG VAN DE APPLICATIE.

Verzamelen van informatie. Wij kunnen informatie verzamelen over hoe vaak u de OpenStreetMap Producten gebruikt of de frequentie waarmee bepaalde functies van de OpenStreetMap Producten worden gebruikt. Deze informatie wordt anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Aan de hand van deze informatie kunnen we brede gebruikerstrends vaststellen of op andere wijze proberen onze producten of applicaties te verbeteren. Als u ervoor kiest locatie-gebaseerde diensten in de OpenStreetMap Producten te gebruiken, bijvoorbeeld informatie over het weer, bioscooptijden, verkeer, brandstofprijzen of lokale evenementen, wordt de fysieke locatie van uw toestel verzameld om u te kunnen voorzien van dergelijke locatie-gebaseerde diensten. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Met uw toestemming kunnen wij ook informatie zoals uw locatie, snelheid en richting verzamelen en uploaden om de kwaliteit van de verkeersinformatie en andere content te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.

 

Leave a Reply